دسته: اخبار البرز سولار

ارسال شده توسط: 0دیدگاه

انواع نیروگاه های خورشیدی

نیروگاههای خور شیدی با استفاده از متمركز كننده خطي سهموي، كه از رديف هاي طولاني و موازی متمركز كننده هائي كه سطح مقطع آنها سهموي است تشكيل شده است.