دسته: انرژی خورشیدی

ارسال شده توسط:

سلول های فتوولتاییک خورشیدی

انرژي فتو ولتايك تبديل نور خورشيد به الكتريسيته از ميان يك سلول فتو ولتاتيك (pvs) مي باشد، كه بطور معمول يك سلول خورشيدي ناميده مي شود